samedi 17 mars 2018

Sagesses Bouddhistes avec Rinpoche en mars

Dimanche 18 mars  2018                     
Quelle éthique pour un monde plus heureux - 1ère partie                                               
Invité : Dagpo Rimpoché                                                                                               
 
Dimanche 25 mars  2018       
Quelle éthique pour un monde plus heureux - 2ème partie                                    
Invité : Dagpo Rimpoché

vendredi 16 mars 2018

RIP Thomas Berry Brazelton


Merci à ce courageux pédiatre (10 mai 1918-13 mars 2018).

Mais il y a de quoi s'interroger sur le bon sens des autres - qui n'avaient sans doute jamais fréquenté un bébé ? ...

jeudi 15 mars 2018

Traités tibétains (liens)


བོད་ཡིག་ཉེར་མཁོའི་ཤེས་བྱ་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།

༄༅།། སྙན་ངག་སྤྱི་དོན།འཆད་ཁྲིད་མཁན།ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/cQlFVVNaasGhb-BgpyekvA

༄༅།།སུམ་ཅུ་བའི་རྣམ་བཤད་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན་ཆ་ཚང་། འཁྲིད་མཁན་རྒན་བདེ་མཆོག།http://mp.weixin.qq.com/s/p4YiMgDioymD2kqU1mmZ5w

༄༅།།བློ་གསལ་དགའ་སྟོན།འཆད་མཁན།མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན། སྒྲ་ཆ་ཚང་།
http://mp.weixin.qq.com/s/6lmJUiuPQD-0kAiyAtJAkQ

བློ་གསལ་འཇུག་ངོགས་སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་། རྗེ་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན།
http://mp.weixin.qq.com/s/MuFDebk4fmsv5rH-skN1uw

དགེན་བདེ་མཆོག་ལགས་ཀྱི་འཆད་ཁྲིད་ཁ་ཚང་ཞིག༼བརྙན་ལྡན༽http://mp.weixin.qq.com/s/f3hypLybe4R7fo2U-OPerQ

༄༅།། ༼སི་ཏུའི་ཞལ་ལུང་༽ཆ་ཚང་ལ་གསན་ཐུབ། འཁྲིད་མཁན་བདེ་མཆོག་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/6o_-g5MCjMTouyYiS-aq6g

ཉན་ཤུལ་མཁྱེན་རབ་འོད་གསལ་མཆོག་གི་སུམ་ཅུ་པའི་སློབ་འཁྲིད་ཆ་ཚང།http://mp.weixin.qq.com/s/N3r2ks850drRu04HzHcW6A

དག་ཡིག་མཁས་པ་དགའ་སྐྱེད་ཆ་ཚང་། འཆད་འཁྲིད་པ་དྲུང་ཡིག་སྨོན་ལམ།http://mp.weixin.qq.com/s/_Oh_rddzSkqthQmgp7IB1A

༼ཕོ་ཉ་གཞོན་ནུ་དོན་གྲུབ་མའི་༽འཆད་ཁྲིད་ཆ་ཚང་།ཀླུ་རྒྱལ་འབུམ།
http://mp.weixin.qq.com/s/84bEXjVWQleZ002cu08q7Q

༄༅།།ས་སྐྱ་ལེགས་བཤད་ལས་མཁས་པ་བརྟག་པ།འཆད་མཁན།སྒོ་ཤེས་རབ།སྒྲ་ཆ་ཚང་།
http://mp.weixin.qq.com/s/EmcNxyeKLRvYFidw6PDqIQ

༄༅།། རྟགས་འཇུག་གི་འགྲེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/HxKDkm56DDoQ19hkypftWQ

༄༅།། སུམ་ཅུ་བའི་འགྲེལ་བ་ཀུན་བཟང་དགོངས་རྒྱན། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/060AiFQoVwl5YWaWwXdvYA

༄༅།། སུམ་ཅུ་བའི་མཐའ་དཔྱོད་ཐོན་མིའི་ཞལ་ལུང་གི་དཔེ་ཁྲིད་བཞུགས་སོ།། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།
མཛད་པ་པོ། མཁས་དབང་ཚེ་ཏན་ཞབས་དྲུང་།
འཆད་མཁན། རོང་བོ་བློ་བཟང་སྙན་གྲགས།
http://mp.weixin.qq.com/s/qXpsOOtMaXHOwRW_lLq7Nw

༄༅།།རྒྱལ་བོ་རཱ་མ་ནའི་རྟོགས་བརྗོད།དཔལ་དོན་གྲུབ་རྒྱལ།སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/qHiV2ra7BKTmh0HeC-Jtag

ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽
༡~~༣ http://mp.weixin.qq.com/s/9uK4UttNNGKROfHpX6qXew
ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽༤~~༦ http://mp.weixin.qq.com/s/Gw0IZZHF90qatynSHgCK1w
ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽༧~~༡༠ http://mp.weixin.qq.com/s/ZdEsQ8snEuJKAbb9qFiaZA
ཝ་ནག་ལུང་པ༼ཚེ་རིང་དོན་འགྲུབ༽༡༡ http://mp.weixin.qq.com/s/U6maKTecwgZ7REkVzZwQUw

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན100ཁྱེད་ལ་གཟིགས་འབུལ་བྱས་ཡོད།
http://mp.weixin.qq.com/s/rwBZsXCqQxccUXCv2_0eCA

དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་ལྕགས་ཐར་རྒྱལ་གྱིས་བརྡ་སྤྲོད་མཁན་པོ་སློབ་དཔོན་ཐོན་མི་གླེང་བ།http://mp.weixin.qq.com/s/OhxZ5146T_uNeALECc9UEQ

༄༅།། རྒྱལ་རབས་དེབ་ཐེར་དཀར་པོ། འཆད་མཁན།གུར་མགོན་སྐྱབས། སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/6q2OfH2QJo3o6-uH1r3FzA

༄༅།། བྱ་མགྲིན་སྔོན་ཟླ་བའི་རྟོགས་བརྗོད། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/48Del7QitQQoKrubizDwpQ

༄༅།། སྒྲ་རིག་ནམ་འཕང་གཅོད་བྱེད་བརྡ་དག་ཕྱེ་མ་ལེབ། སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/28QliLPPLX4z0dG8z5vKOQ

༄༅།། དགེ་རྒན་ཆེན་མོ་བདུད་ལྷ་རྒྱལ་གྱི་འཆད་འཁྲིད་ཕྱོགས་བསྒྲིགས།http://mp.weixin.qq.com/s/6phEgM38rn3LWT6qjuCaGA

༄༅།། ཀུན་བཟང་བླ་མའི་ཞལ་ལུང་། ཁྲིད་མཁན། བླ་མ་འཇམ་དབྱངས།སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/J3cjNy2kLWtXZnjrAoqELQ

༄༅།། མཁས་དབང་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་གྱི་ལོ་རྒྱུས་གསུང་བཤད། སྒྲ http://mp.weixin.qq.com/s/ZuCEffGwwg8QWlczDtXqAA

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༡ ༽ཁག་དང་པོ། ཁག་གཉིས་པ། http://mp.weixin.qq.com/s/zc1zos4BLjx1RsjbuzT19g

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༢ ༽ཁག་གསུམ་པ། ཁག་བཞི་བ http://mp.weixin.qq.com/s/zGg0tiMVpVCgIr95R8ENog

༄༅།། སློབ་གཉེར་བསླབ་བྱ། འཆད་ཁྲིད་མཁན། ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། http://mp.weixin.qq.com/s/4iKNCbYYua_HWIhscvFWQA

༄༅།། རྒོད་པོ་དང་ནམ་མཁའ། འཆད་ཁྲིད་མཁན། བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/Zldem2aRXIvhrhnvNyg68A

༄༅།། བོད་ཀྱི་སྙན་ངག་གསར་བའི་སྤྱི་བཤད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/R8GL-nCr9iWLhJRtrk5vHQ

༄༅།། ལང་ཚོའི་རྦབ་ཆུ། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། བརྙན།http://mp.weixin.qq.com/s/AaX-pBiJawPv8VPvgrYMXA

༄༅།། གངས་དཀར་ལྷ་མོའི་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞེས་པའི་སློབ་ཁྲིད། 1
http://mp.weixin.qq.com/s/BldIrZvPLENCiUy_c06Oeg

༄༅།། གངས་དཀར་ལྷ་མོའི་བསླུ་བྲིད་ཀྱི་དབང་གིས་ཞེས་པའི་སློབ་ཁྲིད། 2http://mp.weixin.qq.com/s/xr-f5zBjGwduH7yhc7raCA

༄༅།། ཤ་དང་རུས་པའི་བརྩེ་དུང་གི་བརྩམས་སྒྲུང་དཔྱད་བརྗོད།http://mp.weixin.qq.com/s/vZETOuNuZ17csJCwJng3aw

༄༅།།རྩྭ་ཐང་གི་ཉིན་ཐོའི་བརྩམས་སྒྲུང་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/M0lkRp2HnTrGaK78e8H0gQ

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༡ ༽http://mp.weixin.qq.com/s/zc1zos4BLjx1RsjbuzT19g

༄༅།། ར་ལོའི་བརྩམས་སྒྲུང་གི་དཔྱད་བརྗོད། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ། ༼ ༢ ༽http://mp.weixin.qq.com/s/zGg0tiMVpVCgIr95R8ENog

༄༅།། སློབ་གསོའི་ཕྱོགས་ཀྱི་བསམ་གཞིག ལྡོང་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། བརྙན།http://mp.weixin.qq.com/s/oX9eRNLZQalfTinSRAz_iA

༄༅།།རྟ་ནག་སྒྲོག་འགྲོས་ཀྱི་བརྗོད་དོན་གསལ་འགྲེལ། རྒན་བདུད་ལྷ་རྒྱལ།http://mp.weixin.qq.com/s/djl0-dpkCG_WEIoHW2KEww

གཞས་པ་གཞས་མའི་འདུ་ར། ཆེད་སྒྲིག་གསལ་ཐོ།
http://mp.weixin.qq.com/s/XvIdAihq2JntR9xKiJK9tA

བོད་ཀྱི་གློག་བརྙན100ཁྱེད་ལ་གཟིགས་འབུལ་བྱས་ཡོད།རྒྱུད་སྤེལ་གྱིས།http://mp.weixin.qq.com/s/rwBZsXCqQxccUXCv2_0eCA

ཆ་འཕྲིན་ཤེས་བྱ་ཡི་བང་མཛོད།http://mp.weixin.qq.com/s/y2hkb1NLZkiK4EUGV41jBQ

རྗེ་བཙུན་དམུ་དགེ་བསམ་གཏན་ལགས་ཀྱི་མཛད་རྣམ་མདོར་བསྡུས།http://mp.weixin.qq.com/s/-WXsYyH897Dh4O3tt1q2Ww

༄༅།། ཀླུ་འབུམ་མི་རྒོད། སྨད་ཆ། ལེའུ་སུམ་ཅུ་བ། སྒྲ སྟོད།
http://mp.weixin.qq.com/s/98voaZrNmvvV1XNco-HY6g

༄༅།། ཀླུ་འབུམ་མི་རྒོད། སྨད་ཆ། ལེའུ་སུམ་ཅུ་བ།
སྒྲ སྨད།
http://mp.weixin.qq.com/s/XVh5vj8gp7SFwlT-6dVO5g

༄༅། ། དབྱངས་ཅན་སྒྲ་མདོའི་སློབ་ཁྲིད་བཞུགས་སོ།། སྒྲ་ཐག་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/d2f2EFkGsL7KrnPv61Pdow

༄༅།།རྒྱལ་ཁམས་རིག་པས་བསྐོར་བའི་གཏམ་རྒྱུད་གསེར་གྱི་ཐང་མ།སྒྲ་ཆ་ཚང་།http://mp.weixin.qq.com/s/D-XqU3vpsG8ErZ-ygCCh4g

ཨ་སྣང་གསལ་གྱིས་བསྒྲིགས།

mercredi 14 mars 2018

Décès de Stephen Hawking

Prières pour Stephen Hawking (1942-2018), un Monsieur remarquable qui entre autres a incarné la primauté des facultés mentales sur les facultés physiques pendant la majeure partie de sa vie : atteint par une forme de la maladie de Charcot alors qu'il n'avait qu'une vingtaine d'années, il n'en a pas moins mené une brillante carrière scientifique tout en fondant une famille et élevant trois enfants.

D'après une notice biographique, en 1985, quand une trachéotomie l'a rendu définitivement incapable de parler, les médecins auraient proposé à son épouse de couper la machine le raccrochant à la vie car ils étaient convaincus que son état de santé ne pouvait nullement s'améliorer.
Bien heureusement, sa femme a refusé et Stephen Hawking a bientôt repris ses travaux, de réputation internationale.

Comme quoi, l'euthanasie, ... c'est fort dangereux, et pas que pour la personne concernée...

  • Stephen Hawking, une vie en images

    Stephen Hawking est mort mercredi à 76 ans. Le célèbre astrophysicien britannique était atteint de la maladie de Charcot depuis ses 21 ans. Il avait alors déjoué la médecine en continuant à vivre et à exercer sa profession auprès des plus grands. 

lundi 12 mars 2018

Histoire récente et laïcité

A titre d'exemple, voici un petit échantillon de la vie des femmes en France dans les années 1920/1930.
Instructif - à de nombreux points de vue...


jeudi 1 mars 2018

Kalachakra-l’éveil (film)


Sorti en salle le 27 septembre 2017, le film Kalachakra-l’éveil  est resté 9 semaines à l’affiche à Paris, 3 semaines à Nice et a été projeté dans une dizaine de salles en France. Il a été invité et reçu avec un grand enthousiasme au Spirit Film Festival en Israël début novembre ainsi qu’à Marrakech fin novembre.

Toutes les projections à venir sur le site du film : http://www.kalachakra-film.com/fr/projection/

Possibilité d'organiser une projection du film dans un cinéma de proximité ou en collaboration avec une association : http://www.kalachakra-film.com/fr/organiser-projection/

Prochaines dates de projection :

MARS : 
MONT-DE-MARSAN : lundi 5 mars à 19h30 Cinéma le grand Club 
(suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
HOSSEGOR : mardi 6 mars à 21h  Cinéma Rex (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
MORCENX : mercredi 7 mars à 20h30 Ciné Loisir (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
DAX : jeudi 8 mars à 19h30 (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) http://www.cinemas-legrandclub.fr/dax/evenement/1569103-cine-rencontre-kalachakra
VILLENEUVE-LOUBET : jeudi 8 mars à 21h30 pole culturel A.Escoffier.
BORDEAUX : vendredi 9 mars à 20h00 UGC ciné-cité Bordeaux (suivi d’un questions-réponses avec la réalisatrice) 
VAGNEY (Vosges) : 29 mars Cinema l’entre’actes

Dimanche 11 mars, 4ième édition de la journée du Tibet libre à Villeneuve-Loubet. Retrouvez-nous à notre stand pour la 1ere vente du DVD.

AVRIL :
VALLET : Projection du film dans le cadre du Festival « Entre ciel et terres » le mercredi 4 avril.